Σεμινάριο Leadership & Coaching Skills

Οι Business Coaches αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Future Leaders, καθώς παίζουν το βασικό ρόλο της καθοδήγησης των Future Leaders στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα έργα που αναλαμβάνουν για τις ΜΚΟ.

Οι Business Coaches είναι στελέχη από διάφορες εταιρίες και τμήματα, που διαθέτουν τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση ομάδων. Τα κριτήρια επιλογής τους είναι να είναι ανοικτοί σε αναπτυξιακές εμπειρίες, η επιθυμία τους για μάθηση, η θετική τους στάση και το ενδιαφέρον τους για την εθελοντική υποστήριξη των ΜΚΟ.

Πέρα από το ότι προσφέρουν στους Future Leaders την πολύτιμη γνώση και εμπειρία τους, οι Business Coaches κάνουν και το δικό τους ταξίδι ανάπτυξης.

Στο πρώτο μέρος του Προγράμματος Future Leaders, συμμετέχουν σε ένα 4ήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Καθοδήγησης που καλύπτει πολύτιμα χαρακτηριστικά και ικανότητες ηγεσίας όπως η αυτογνωσία, η συναισθηματική νοημοσύνη, τα στυλ διοίκησης, τεχνικές καθοδήγησης και τη διαχείριση των δυναμικών της ομάδας.

Στο δεύτερο μέρος του Προγράμματος Future Leaders, τους δίνεται η ευκαιρία να εξασκήσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητές τους σε πραγματικές και προκλητικές συνθήκες, καθώς καθοδηγούν τους Future Leaders στο σχεδιασμό των έργων που αναλαμβάνουν για τις ΜΚΟ.

Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στη βιωματική εμπειρία, παρέχοντας στους συμμετέχοντες με ευκαιρίες να εξασκηθούν, να πάρουν ανατροφοδότηση, και να συζητήσουν το ρόλο του coach, με την υποστήριξη έμπειρων coaches.

Τα κύρια οφέλη που αποκομίζουν οι Business Coaches από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Future Leaders είναι:

  • Καλύτερη κατανόηση των δυνατών τους σημείων και περιοχών βελτίωσης
  • Κατανόηση της επίδρασης που έχουν στους άλλους και κύριες περιοχές ανάπτυξης
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και της επάρκειάς τους στην καθοδήγηση ως κύριου συστατικού του ρόλου τους
  • Απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη ικανοτήτων στις τεχνικές της ενεργού ακρόασης και την διερεύνησης, στην δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων, στη διαχείριση της διαφορετικότητας, στην παροχή ανατροφοδότησης, στην ευόδωση της επίγνωσης και της μάθησης στην ομάδα τους
  • Καθορισμός και θέσπιση στόχων για τον εαυτό τους και τα μέλη της ομάδας τους και επικέντρωση σε ενέργειες και αποτελέσματα
  • Εμπειρία στη χρήση μοντέλων καθοδήγησης, εργαλείων και τεχνικών τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη
  • Ανταλλαγή γνώσης, ιδεών και εμπειριών μέσω της δικτύωσης με στελέχη άλλων εταιριών και αξιόλογους μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Η ικανοποίηση που προσφέρει η εθελοντική συμμετοχή σε μία διαδικασία που συμβάλλει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την ανάπτυξη των μελλοντικών ηγετών
  • Η συμμετοχή σε μία κατατοπιστική, προκλητική, αξιόλογη και ευχάριστη εμπειρία
future leaders program outline